Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα που δημιουργήθηκαν από φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ στο πλαίσιο μαθημάτων 

Λαογραφική βάση δεδομένων

Σκοπός του έργου είναι η ασφαλής και μακροχρόνια αποθήκευση λαογραφικού υλικού σε ψηφιακή μορφή. Η βάση δεδομένων σχεδιάστηκε αρχικά για να δέχεται δειγματικές διδασκαλίες, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε ώστε να υποστηρίζει και άλλων ειδών εργασίες και έρευνες. Το περιεχόμενο της βάσης απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές και φοιτήτριες ανθρωπιστικών σπουδών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Λαογραφική βάση δεδομένων


Λόγου Χάρη

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα «Λόγου Χάρη» από μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες.

Το «Λόγου χάρη» είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα από λογοτεχνικά κείμενα.

Εστιάζει στην ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα και στις ιδιαίτερες γλωσσικές δεξιότητες καθώς απευθύνεται σε ενήλικες, οι οποίοι ήδη κατέχουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες στην Ελληνική.

Το βοηθητικό υλικό βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο για την εκμάθηση γλωσσών και στη μετασχηματιστική παιδαγωγική προσέγγιση.

  • Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα χώρο εργασίας που προσφέρει μαθήματα και ασκήσεις με δυνατότητα αυτοελέγχου.
  • Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να γράψουν τα δικά τους λογοτεχνικά κείμενα και να τα δημοσιεύσουν στο λογοτεχνικό περιοδικό «Λόγου Χάρη».
  • Επίσης, ενθαρρύνονται να παίρνουν μέρος σε συνεργασίες τάξεων μέσω διαδικτύου. Δίνονται οδηγίες σχετικά στις παρερχόμενες συνδέσεις.
  • Τέλος, προσφέρονται βοηθήματα, καθώς και χρήσιμες συνδέσεις για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την τέχνη και τον πολιτισμό.

 


Χρήσιμοι σύνδεσμοι:  

Διαπανεπιστημιακές ομάδες: 

Πολύδρομο

Το ‘Πολύδρομο’ αποτελείται από μια διαπανεπιστημιακή ομάδα, με ειδικό ενδιαφέρον για τα ζητήματα της επαφής των γλωσσών και της διγλωσσίας, καθώς και γονέων και άλλων πολιτών που ενδιαφέρονται για τις ευρύτερες διαστάσεις της διγλωσσίας και του πολυπολιτισμού στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε χρήσιμο ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό.

Προγράμματα και έργα του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με πανεπιστήμια στην Ελλάδα

Ένταξη και Εκπαίδευση παιδιών ΡομάΤο πρόγραμμα «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», επιχειρείται η βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που απειλείται με εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίση. Μέσω του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων με στρατηγικές που ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε χρήσιμο ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό και παρεμβάσεις.

Ελληνόγλωσση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση της ελληνομάθειας των Ελλήνων της διασποράς μέσω της διαμόρφωσης ενός προτύπου συστήματος διδασκαλίας των Ελλήνων της διασποράς με άξονα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και με αναβάθμιση της επιμόρφωσης των διδασκόντων στο εξωτερικό (με έμφαση στους έλληνες της διασποράς ως δυνητικούς διδάσκοντες), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων ομάδων Ελλήνων της διασποράς που εμφανίζουν ειδικές ανάγκες λόγω του γεωπολιτικού και κοινωνικο- οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο διαβιούν.  Στην ιστοσελίδα του προγράμματος θα βρείτε χρήσιμο διδακτικό υλικό για το την προσχολική εκπαίδευση,  για την Ελληνική ως ξένη γλώσσα, για την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, για την Ελληνική σε σχολεία της Αλβανίας, στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού, μελέτες και επιμορφωτικό υλικό, το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης και κοινότητες μάθησης.

Ένταξη παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο σχολείο για την Α/θμια Εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα «Ένταξη παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο σχολείο για την Α/θμια Εκπαίδευση» έχει ως γενικό σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που διασφαλίζουν σ΄ όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Θα βρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για το νηπιαγωγείο, την Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση.

Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων

Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη» έχει ως βασικούς στόχους:  την αρμονική ένταξη των παιδιών της Mειονότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ευρύτερη κοινωνία, την αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους, με έμφαση στην καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας που θα βοηθήσει τη μελλοντική τους ένταξη στην εργασία με καλύτερους όρους, τη διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το εκπαιδευτικό προσωπικό και όλους τους πολίτες της Θράκης, την παροχή στους εκπαιδευτικούς αφενός ειδικών γνώσεων, αφετέρου κατάλληλου και καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και την υποστήριξη των οικογενειών για να ενισχύσουν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε χρήσιμα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά υλικά.

Επιστημονικά περιοδικά: